تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویض درد پشت: چون کمر درد کند، دست بر موضع درد بگذار و سه دفعه بخوان: ماکان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا موجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منهاو من یرد ثواب الاخرة نوته منها و

سنجزی الشاکرین. و هفت مرتبه سوره قدر را نیز بخوان.