تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مقدمه (در بیان اعمال مشترک بین ماههای سال)

اعمالی که هر ماه باید بجا آورد چند امر است:
1 - در وقت دیدن هلال، خواندن دعای هلال است و حداقل آن، آن است که سه مرتبه الله اکبر و سه مرتبه لا اله الا الله بگوید و سپس این دعا را بخواند: الحمد لله الذی اذهب شهر کذا و جاء بشهر کذا و بهترین دعاها، دعای 43 (چهل و سوم) صحیفه کامله است.
2 - در وقت دیدن هلال، هفت مرتبه سوره حمد بخواند که امان از درد چشم است.
3 - در اول هر ماه نو، اندکی پنیر بخورد،
4 - در شب اول هر ماه، دو رکعت نماز کند و در هر رکعت، حمد و سوره انعام بخواند و از حق تعالی، سوال کند که او را از هر ترسی دردی ایمن گرداند.
5 - در روز اول هر ماه، دور رکعت نماز بجا آورد و در رکعت اول؛بعد از حمد، سی مرتبه توحید و در رکعت دوم، سی مرتبه، انا انزلناه بخواند و بعد از نماز، صدقه بدهد به آنچه ممکن شود تا سلامتی آن ماه را برای خود بخرد.
6 - سه روز از هر ماه را روزه بدارد که پنج شنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط ماه است که برابر روزه دهر است و از سنن و کیده نبویه می‏باشد و وسوسه سینه را بر طرف می‏کند.
7 - ایام البیض هر ماه را روزه بگیرد که دارای فضیلت می‏باشد.