تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و نیز قطع رعاف (خون دماغ): روایت شده است که بر پیشانی او آیه (و قبل یا ارض ابلعی) (112) را تا آخر بنویسد.