تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب هفتم در ماه محرم است:

در شب اول آن چنان نماز وارد است:
1 - صد رکعت نماز به حمد و توحید
2 - دو رکعت نماز در رکعت اول حمد و انعام و در رکعت دوم حمد و یس
3 - دو رکعت نماز و یازده قل هو الله (در هر رکعت) و در روایت است که هر که در این شب این دو رکعت نماز را بجا آورد و صبح آن را که اول سال است روزه بدارد مانند کسی است که تمام سال را مداومت به خیر کرده و در آن سال محفوظ باشد و اگر بمیرد به بهشت رود و سید بن طاووس برای هلال این ماه دعای مبسوطی ذکر کرده است.