تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 72:

متن حدیث :
ما اضمر احد شیئاً الا ظهر فی فلتاب لسانه و صفحات وجهه.(208)
ترجمه :
در دل نمیگیرد هیچکس چیزی را مگر آنکه ظاهر میشود در گفتارهای زبان که بی‏اندیشه و تفکر از او صادر شود در وقت غفلت او و در صفحه‏های رخسار او چه وجود لسانی و وجهی مظهر وجود ذهنی است و این مطلب مطابق تجربه است. شاعر عرب گفته:
تخبرنی العینان ما القلب کاتم - و ما جن بالبغضاء و النظر الشزر
گر نهاندارد کسی سری توان در یافتن - در کنار روی آنکس یا در اثنای زبان