تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 43:

متن حدیث :
صحة الجسد من قلة الحسد.(124)
ترجمه :
صحت بدن و تندرستی از کمی حسد است زیرا که لازم حسد افراط غم و حزنست در بدن و افراط آن موجب پژمردگی و هزال شود و حسود لحظه از غم و الم خالی نیست و پیوسته بآتش حسد میسوزد.
حسود از غم شیرین خلق - پیاپی رود آب تلخش بحلق
قال النبی صلی الله علیه و آله: اقل الناس لذة الحسود.(125)
قال امیر المؤمنین الحسود لا یسود.(126)
فی المثل: کفی للحسود حسده
یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود که حسود لذتش از مردم دیگر کمتر است.
و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که حسود سیادت و بزرگی پیدا نمیکند.
و در مثل است که بس است برای حسود همان حسد او.
و قال الشاعر:
اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله - کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ماتأ کله(127)
الا تا نخواهی بلا بر حسود - که آن بخت برگشته خود در بلاست
چه حاجت که با وی کنی دشمنی - که او را چنین دشمنی در قفا است