تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 62:

متن حدیث :
لا تصحب المآئق فانه یزین لک فعله و یود ان تکون مثله.(179)
ترجمه :
مصاحبت و رفاقت مکن با احمق بیخرد چه آنکه او زینت میدهد در نظر تو کار خود را و دوست میدارد که تو نیز مانند او باشی زیرا که احمق تصور نمیکند نقصان خود را بلکه خیال میکند که نفس او کامل است و هر کسی دوست دارد که رفیقش خودش باشد در اخلاق و افعال.
و لهذا رسولخدا فرموده: المرء علی دین خلیله.(180)
رقم بر خود بنادانی کشیدی - که نادانرا بصحبت برگزیدی
طلب کردم زدانائی یکی پند - مرا فرمود با نادان مپیوند
که گر دانای دهری خر بباشی - و گر نادانی ابله‏تر بباشی
قال ارسطا طالیس: العاقل یوافق العاقل و اما الجاهل فلا یوافق العاقل و لا الجاهل کما ان الخط المستقیم ینطبق علی المستقیم و اما المعوج فلا ینطبق علی المعوج ولا المستقیم.
یعنی ارسطا طالیس گفته که عاقل موافقت میکند با عاقل و اما جاهل پس موافقت نمیکند با عاقل و نه با جاهل چنانچه خط راست موافق میشود با خط راست دیگر و اما خط کج پس موافق نمیشود بر کج و نه بر راست.
طغرائی گفته:
وشان صدقک عند الناس کذبهم - و هل یطابق معوج بمعتدل