تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 47:

متن حدیث :
العفاف زینة الفقر و الشکر زینة الغنی.
ترجمه :
عفت و پارسائی زینت فقرا است و شکر زینت توانگریست.(137)
قالوا: العلم بغیر عمل قول باطل و النعمة بغیر شکر جید عاطل.
یعنی بزرگان گفته‏اند که علم بی‏عمل قول باطل است نعمت بدون شکر گزاری مثل گردن خالی از زینت و گلوبند است.
بدانکه عفت عبارت است از مطیع شدن قوه شهویه قوه عاقله را تا آنچه را که امر فرماید متابعت کند و از آنچه که نهی کند اجتناب نماید و چقدر شایسته است از برای شخص فقیر که عفاف را زینت خود کند و قطع طمع از خلق نماید و التقاتی بآنچه در دست ایشانست نکند و گوید:
ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم - با پادشه بگوی که روزی مقدرست
یکی را تب آمد زصاحبدلان - کسی گفت شکر بخواه از فلان
بگفت ای پسر تلخی مردنم - به از جور روی ترش بردنم
شکر عاقل از دست آنکس نخورد - که روی از تکبر بر او سرکه کرد
کسی را که درج طمع در نوشت - نباید بکس عبد و چاکر نوشت
توقع براند ز هر مجلست - بران از خودت تا نراند کست