تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 99:

متن حدیث :
یابن ادم کن وصی نفسک و اعمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک.(292)
ترجمه :
ای فرزند آدم خودت وصی خودت باش و عمل کن در مال خود آنچه که اختیار میکنی که عمل کنند در آن مال از پس تو پس ایعزیز من:
خور و پوش و بخشای و راحت رسان - نگه می چه داری زبهر کسان
زر و نعمت اکنون بده کان تست - که بعد از تو بیرون زفرمان تست
تو با خود ببر توشه خویشتن - که شفقت نیاید ز فرزند و زن
غم خویش در زندگی خور که خویش - بمرده نپردازد از حرص خویش
به غمخوارگی چون سر انگشت من - نخارد کسی در جهان پشت من
دانایان گفته‏اند که دو کس مردند و حسرت بردند یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه دانست و نکرد.
نیامد کسی در جهان کو بماند - مگر آن کز او نام نیکو بماند
نمرد آنکه ماند پس از وی بجای - پل وبرکه و خوان و مهمانسرای
بزرگی کزو نام نیکو نماند - توان گفت با اهل دل کو نماند