تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 35:

متن حدیث :
رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام.(101)
ترجمه :
اندیشه پیر دانا دوست‏تر است نزد من از جلادت و مردانگی نوجوان توانا زیرا که رأی پیر صاحب تدبیر صادر می‏شود از روی عقل و تجربه و آن سبب اصلاح فتنه بلکه موجب اطفاء بسیاری از فتن است. بخلاف جلادت نوجوان که غالباً مبتنی است بر تهور و القاء نفس در امور مهلکه که سبب اشتغال نار حرب و هلاک جمعی شود و لهذا ابوالطیب گفته:
الرأی قبل شجاعة الشجعان - هو اول و هی المحل الثانی
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة - بلغت من العلیآء کل مکان(102)
ز تدبیر پیر کهن بر مگرد - که کار آزموده بود سالخورد
در آرند بنیاد روئین زپای - جوانان بشمشیر و پیران برأی
جوانان پیل افکن شیر گیر - ندانند دستان(103) روباه پیر