تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 27:

متن حدیث :
بئس الزاد الی المعاد ألعدوان علی العباد.(79)
ترجمه :
بدانکه با جماع جمیع طوائف عالم ظلم قبیح و از همه معاصی اعظم است و در کتاب الهی و احادیث اهل بیت رسالت پناهی ذم عظیم و تهدید شدید بر آن شده و در حدیث است که الظلم ظلمات یوم القیة.(80) یعنی ظلم ظلمتها و تاریکی‏های روز قیامت است.
تفو بر چنان ملک و دولت بود - که لعنت بر او تا قیامت بود
نماند ستمکار بد روزگار - بماند بر او لعنت کردگار
لب خشک مظلوم را گو بخند - که دندان ظالم بخواهند کند
نخواهی که نفرین کنند از پست - نکو باش تا بد نگوید کست
و در خبر است که ظلم و جور در یکساعت بدتر است در نزد خدا از شصت سال گناه و هر که از ظلم بترسد البته از ظلم باز می‏ایستد چه منتقم حقیقی البته انتقام هر ظلمی را میکشد و مکافات ظالم را باو میرساند.(81)
اگر بد کنی چشم نیکی مدار - که هرگز نیارد گز، انگور بار
نپندارم ای در خزان کشته جو - که گندم ستانی بوقت درو
رطب ناورد چوب خر زهره بار - چه تخم افکنی بر همان چشم‏دار