تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 17:

متن حدیث :
افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه.(51)
ترجمه :
بهترین عملها آن عملی است که نفس بآن میل نداشته باشد و باکراه و اجبار بداری او را بر آن مانند قیام لیل در هوای سرد و روزه در هوای گرم.
و هکذا بهمین معنی است افضل الأعمال احمزها.(52) یعنی افضل عملها آن عملی است که مشقش بر نفس زیادتر باشد.
سعدی گفته: بزرگی را پرسیدم از معنی این حدیث:
اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک(53) گفت به حکم آنکه هر آن دشمنی را که بروی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که هر چند مدارا بیش کنی مخالفت زیاده کند.
فرشته خوی شود آدمی زکم خوردن - و گر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد
مراد هر که برآری مطیع امر تو شد - خلاف نفس که فرمان دهد چه یافت مراد