تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 33:

متن حدیث :
خالطوا الناس مخالطة ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم.(98)
ترجمه :
چنان نیکو معاشرت و مخالطه کنید با مردمان که اگر بمیرید در آن حال بگریند بر شما بجهت خوش رفتاری و مکارم اخلاق شما و اگر زنده باشید میل کنند بسوی شما و اشتیاق ملاقات شما را داشته باشند پس ای جان عزیز من:
منه دل بر این دولت پنجروز - بدود دل خلق خود را مسوز
چنان زی که ذکرت بتحسین کنند - چه مردی نه بر گورت نفرین کنند
خرابی و بدنامی آمد ز جور - بزرگان رسند این سخن را بغور
بد و نیک چون هر دو می‏گذرند - همان به که نامت به نیکی برند
روایت شده که حسن سؤال نصف علم است و مداراة با مردم نصف عقل است و میانه‏روی در معیشت نصف مؤنه است.
قال (علیه السلام): رب عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه.(99)
یعنی علی علیه السلام فرمود بسا عزیزی را که خوار کرد او را خلق او و بسا ذلیل و خواری را که عزیز گردانید او را خلق او.