تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 8:

متن حدیث :
اذا وصلت الیکم اظراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشکر.(20)
ترجمه :
چون رسید بشما ظرفهای(21) نعمتهای الهی پس مرمانید یعنی منقطع نسازید پایان آن نعمتها را بکمی شکرگذاری و کفران آن.
بدانکه: کفران نعمت (یعنی نشناختن نعم منعم و شاد نبودن به آن و صرف نکردن آنرا در مصرفی که منعم به آن راضی باشد) از صفات خبیثه و باعث شقاوت آدمی است در عقبی و موجب حرمان و سلب نعمت است در دنیا.
قال الله تعالی: لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی‏لشدید.(22)
اگر شکرگذارید هر آینه زیاد میدهم البته شما را و اگر کفران ورزید و ناسپاسی کنید همانا عذاب من سخت است.
اگر شکر کردی بدین ملک و مال - به مالی و ملکی رسی بی‏زوال
نه خود خوانده‏ای در کتاب مجید - که در شکر، نعمت بود بر مزید
و در کتاب گلستان است که اجل کائنات از روی ظاهر آدمیست واذل موجودات سگ و به اتفاق خردمندان سگ حق‏شناس به از آدمی ناسپاس.
سگیرا لقمه‏ای هرگز فراموش - نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ
و گر عمری نوازی سفله‏ای را - باندک چیزی آید با تو در جنگ