تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 92:

متن حدیث :
من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفیس عن المکروب.(264)
ترجمه :
از کفاره‏های گناهان بزرگ فریادرسی بیچاره مظلوم و غم را بردن از اندوهگین مغموم است پس ای برادر جان پیوسته اهتمام کن در اغاثه مظلومان و قضاء حوائج محتاجان و سعی کردن در برآوردن مهمات مسلمانان.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من اصبح لا یهتم بامر المسلمین فلیس من الاسلام من شی‏ء و من شهد رجلاً ینادی یا مسلمین فلم یجبه فلیس من المسلمین.(265)
یعنی کسیکه صبح کند در حالی که غمخوارگی بامر مسلمانان نداشته باشد از مسلمانی بچیزی نیست و کسی که آگاه شود بر مردی که استغاثه میکند که ای مسلمانان پس اجابت او نکند و بفریاد او نرسد از مسلمانان نخواهد بود و بدان نیز که افضل قربات سعی در مهمات ذوی الحاجات و مسرور کردن دل مؤمنانست.
بدست آوردن دنیا هنر نیست - کسیرا گر توانی دل بدست آر
قال امیر المؤمنین علیه السلام: لکمیل بن زیاد رحمة الله یا کمیل مر اهلک ان یروحوا فی کسب المکارم و یدلجوا فی حاجة من هونائم. الخ(266)
طریقت بجز خدمت خلق نیست - به تسبیح و سجاده و دلق نیست
ره نیکمردان آزاده گیر - چه استاده‏ای دست افتاده گیر
کسی نیک بیند بهر دو سرای - که نیکی رساند بخلق خدای
خدا را بر آن بنده بخشایش است - که خلق از وجودش در آسایش است