تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 52:

متن حدیث :
فوت الحاجة اهون من طلبها الی غیر اهلها.(153)
ترجمه :
فوت شدن حاجت آسانتر است از طلب نمودن از غیر اهلش.
و مطلب معلوم است که نرسیدن شخص بحاجت خود بهتر است از طلب کردن آنرا از مردمان لئام بی‏اصل و نشان زیرا که در آن طلب غالباً عدم وصول است بحاجت و معهذا موجب زیادتی ذل سؤال است از ایشان و گاهی شود که زخم زبانی بآن علاوه کنند و لهذا گفته‏اند: الموت احلی من سؤال اللئام(154) پس شایسته است که قانع و عالی همت باشد و از اشخاص لئام و تازه بدولت رسیدگان و امثال ایشان حاجت نخواهد.
محالست اگر سفله قارون شود - که طبع لئیمش دگرگون شود
کمالست در نفس مرد کریم - گرش زر نباشد چه نقصان و سیم
وگر خود نیابد جوانمرد نان - مزاجش توانگر بود همچنان
اقسم بالله لمص النوی - و شرب ماء القلب المالحة
احسن بالأنسان من ذلة - و من سؤال الأوجه الکالحة
فاستغن بالله تکن ذالغنی - مغتبطاً بالصفقة الرابحة
طوبی لمن یصبح میزانه - یوم یلاقی ربه راجحة
حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز - حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم
حکماء فرموده‏اند اگر آب حیات بآب رو فروشند دانا نخرد که مردن به علت، به از زندگانی بمذلت.
برای نعمت دنیا که خاک بر سر آن - منه ز منت هر سفله بار بر گردن
بیک دو روزه رود نعمتش زدست ولی - بماندت ابدالدهر عار بر گردن