تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 79:

متن حدیث :
المرئه عقرب حلوه اللسبه(229)
ترجمه :
زن کژدمی است که شیرین است گزیدن آن یعنی شأن زن اذیت کردن است لکن اذیت کردنش مخلوط بلذت است مثل کسی که جرب دارد و میخاراند آن را این اذیت است لکن اذیتش شیرین است.
و بعضی در معنی اینکلام مبارک گفته‏اند: که لذت مباشرت ناقض ماده حیوه و موجب ضعف قوی است پس آن لذت بمنزله زهر است در آخر کار و زن ماریست بصورت یار(230) پس ای عزیز من:
رژیم اندازه بیرون مرو پسش زن - نه دیوانه‏ای تیر بر خود مزن
به بی رغبتی شهوت انگیختن - برغبت بود خون خون خود ریختن(231)
و قال علیه السلام المراه شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها.(232) و قیل نظر حکیم الی امراه مصلوبه علی شجره فقال: لیت کل شجره تحمل مثل هذه الثمره.
یعنی گویند که نظر کرد حکیمی بسوی زنی که بر درخت او را آویزان کرده بودند گفت کاش بر هر درختی مثل این میوه بود.
چه نغز آمد این یک سخن زان دو تن - که بودند سرگشته از دست زن
یکی گفت کس را زن بد مباد - دیگر گفت زن در جهان خود مباد
و در حدیث است که زن ضلع کجی است اگر با او مدارا کنی تمتع از آن بری و اگر بخواهی آن را راست کنی می‏شکنی.(233)