تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 58:

متن حدیث :
کم من اکلة منعت اکلات.(169)
ترجمه :
بسا یکبار خوردنی یا خوردن یک لقمه که مانع شود از خوردنهای بسیار
این مثال کسی است که افراط کند در خوردن طعامی بحیثیتی که بیمار گردد پس از خوردن پس از خوردن طعامهای بسیار دیگر ممنوع شود.
و حریری در مقامات معنی همین کلام مبارک را اخذ کرده در آنجا که گفته: یارب اکلة هاضت الا کل و منعة مآ کل.
ای بسا یک بار خوردنی یا خوردن یک لقمه که درهم شکست استخوان را ناگوار شد خورنده را و مانع شد او را از خوراکهای دیگر.(170)
و ابن علاف شاعر نیز در مرثیه هر (گربه) همین معنی را آورده:
اردت ان تأکل الفراخ ولا - یاکلک الدهر اکل مضطهد
یا من لذیذ الفراخ اوقعه - و یحک هلا قنعت بالغدد
کم اکلة خامرث حشاشره - فاخرجت روحه من الجسد(171)
شکم بند دستست و زنجیر پای - شکم بنده کمتر پرستد خدای
سراسر ملخ شد شکم لاجرم - بپایش کشد مور کوچک شکم
برو اندرونی بدست آر پاک - شکم پر نخواهد شد الا بخاک
شکم بنده بسیار بینی خجل - شکم پیش من تنگ بهتر که دل
رنجوری را گفتند دلت چه میخواهد گفت آنکه دلم هیچ نخواهد.
و فی معنی کلامه (علیه السلام) قوله (علیه السلام) ایضاً: کم من شهوة ساعة اورثت حزناً طویلاً.(172)
یعنی بسا شهوت یکساعتی که سبب حزنهای طولانی شود.