تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 31:

متن حدیث :
الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها.(92)
ترجمه :
بودن سنگ مغصوب در سرای، گرو است بر خرابی آنسرای.
اینمطالب شاهد و عیانست و محتاج بنقل حکایت پیشینیان نیست هر کسی که مراجعه کند بزمان خود و رفتار غاصبین و ظالمین و عاقبت کار آنها را بدقت بنگرد این مطلب بر او معلوم خواهد شد و عبرت خواهد گرفت.
قال (علیه السلام): البغی اخر مدة الملوک.(93)
بسی برنیاید که بنیاد خود - بکند آنکه بنهاد بنیاد بد
خرابی‏کند مرد شمشیر زن - نه چندانکه آه دل بیوه زن
چراغی که بیوه زنی برفروخت - بسی دیده باشی که شهری بسوخت
و از اینجهت است که سلطان محمود غزنوی میگفته که من از نیزه شیرمردان آنقدر نمیترسم که از دوک پیر زنان.
چه نیکی طمع دارد آن بی‏وفا - که باشد دعای بدش در قفا
نخواهی که نفرین کنند از پست - نکو باش تا بد نگوید کست
نماند ستمکار بد روزگار - بماند بر او لعنت کردگار