تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 69:

متن حدیث :
لکل امری‏ء فی ماله شریکان الوارث و الحادث.(197)
ترجمه :
از برای هر شخصی در مال او دو شریک است یکی وارث که مال را میبرد و دیگری حوادث روزگار که مفنی مال است پس آدم عاقل آنست که پیش از آنکه شرکاء او اموال او را ببرند برای آخرت خود کاری کند.
برگ عیشی بگور خویش فرست - کس نیارد ز پس تو پیش فرست
خذمن تراثک ما استطعت فانما - شرکاؤک الایام والوارث
لم یقض حق المال الا معشر - نظروا الزمان یعیث(198) فیه فعاثوا(199)
و هم از کلمات مبارک آن حضرت است:
بشر مال البخیل بحادث او وارث.(200)
پس ای عزیز ارجمند هرگز بمال دنیا دل مبند. و بدانکه مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال چنانچه عاقلی را پرسیدند که نیکبخت کیست و بدبخت چیست گفت نیکبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت حضرت موسی(ع) قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک.(201) نشنید و عاقبتش شنیدی که از اندوخته بدو چه رسیدی.
کسی نیک بیند بهر دو سرای - که نیکی رساند بخلق خدای
کرامت جوانمردی و نان دهی است - مقالات بیهوده طبل تهی است
چه مردان ببر رنج و راحت رسان - مخنث خورد دست رنج کسان
زنعمت نهادن بلندی مجوی - که ناخوش کند آب استاده بوی
ندانست قارون دنیا پرست - که گنج سلامت بکنج اندر است