تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 26:

متن حدیث :
اهل الدنیا کرکب یساربهم و هم نیام.(76)
ترجمه :
اهل این جهان مانند کاروانیند که میبرند ایشان را و حال آنکه ایشان هستند در خواب گران یعنی هر چه از عمر ایشان می‏گذرد بآخرت نزدیک میشوند و ایشان غافل از کار آخرتند آنگاه که بمنزل قبر می‏رسند از خواب بیدار می‏شوند مانند کسانیکه در کشتی نشسته‏اند و بتعجیل سیر میکنند و هیچ ملتفت نمی‏شوند.
ایدریده آستین یوسفان - گرگ برخیزی ازینخواب گران
گشته گرگان هر یکی خوهای تو - میدراند از غضب اعضای تو
باش تا از خواب بیدارت کنند - در نهاد خود گرفتارت کنند
و نیز حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرموده: نفس المرء خطاه الی اجله(77) یعنی نفس زدن آدمی گامهای او است بسوی اجل.
ایکه پنجاه رفته و در خوابی - مگر این پنج روزه دریابی
خشت بالین گور یادآور - ایکه سر در کنار احبابی
خفتنت زیر خاک خواهد بود - ایکه در جامه خواب سنجابی
تا در این گله گوسفندی هست - ننشیند اجل ز قصابی
دست و پائی بزن بچاره و جهد - که عجب در میان غرقابی
کی دعای تو مستجاب شود - که بیک روی در دو محرابی
به در بی‏نیاز نتوان رفت - جز بمستغفری و اوابی(78)