تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و نیز برای شر جنیان:

نگهداری مرغ و خروس و کبوتر و بزغاله در خانه، نافع است.