تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

اذکار و آداب خواب‏

بدان که خواب بین الطلوئین و بین مغرب و عشا و بعد از عصر مذموم است و خواب قیلوله یعنی خواب پیش از ظهر سنت است و تمام شب بیدار بودن خوب نیست مگر در جایی که استثناء شده است (مانند شبهای قدر) و پیش از خواب به مستراح برو و در وقت خوابیدن وضو بگیر و اگر در رختخوابی و وضو نگرفته‏ای بر فراش (بستر، بالش) خود تیمم کن و رو به آفتاب و بر رو و بر دست چپ مخواب بلکه بر دست راست رو به قبله به هیئت ملحود بخواب و دست راست را در زیر صورت گذار و بخوان تسبیح زهرا علیها السلام و چهار قل و آیه الکرسی و ده آیه از اول و الصافات و ده آیه از آخر و برای خواندن قل هو الله در وقت خواب، یازده مرتبه یا صد مرتبه یا هر چه می‏تواند فضیلت بسیاری است.
و اگر سوره الهیکم التکاثر را بخوانی باعث ایمنی از عذاب قبر خواهد شد و در حدیث نبوی است که هر که در وقت خوابیدن آیه (قل انما) (کهف / 110) را بخواند نوری از نزد او تا به مسجد الحرام تتق (و در خشش) نماید و در بین آن نور ملائکه باشند که برای او تا صبح استغفار نمایند. و تنها مخواب و اگر اتفاقاً تنها بودی بخوان: اللهم آنس وحشتی و اعنی علی وحدتی و بر بام غیر محجر بدون دیوار مخواب و اگر دستت آلوده به چربی و خوردنی است بشوی و چون خوابی دیدی آنرا راست و درست نقل کن و برای هر کس خواب خود را مگو مگر برای کسی که مؤمن و دانا و عاقل و از حسد و عدوات خالی باشد و خواب را به آنچه تعبیر کنند واقع می‏شود پس آنرا خوب باید تعبیر کرد و اگر خود تعبیر می‏کنی نیز، خوب تعبیر کن که انشاء الله همانطور واقع خواهد شد.