تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ قطع رعاف (خون دماغ):

روایت شده است که بر پیشانی او آیه (و قبل یا ارض ابلعی)(139) را تا آخر بنویسد.