تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نظام ارزشی فردگرا و نظام ارزشی جامعه گرا

دیدگاه حاکم بر جوامع را نسبت به انسان‏ها، در یک تقسیم کلی می‏توان به دو دسته تقسیم کرد: از نظر برخی انسان‏ها موجوداتی فردگرا و از منظر گروهی دیگر انسان‏ها جامعه گرا می‏باشند، و هر یک از این دو دسته نیز دارای مراتب مختلفی هستند. بعضی از انسان‏ها در زندگی فقط در خود هستند، اگر راحتی می‏خواهند، آن را برای خود طلب می‏کنند؛ اگر در پی پیشرفت هستند، آن را برای خود می‏خواهند؛ برای این گرئه تفاوتی نمی‏کند که این راحتی یا پیشرفت مادی و یا معنوی باشد. محور افکار و فعالیت آن‏ها نفی ضرر و کسب منفعت برای خود می‏باشد.
در طرف مقابل، کسانی هستند که خود را با دیگران در زندگی اجتماعی شریک وابسته می‏دانند، این گروه معتقدند که جامعه واحدی منسجم، هماهنگ و وابسته به یکدیگر است. از این رو، فقط به فکر خود نیستند. این گروه اگر خیر و برکتی طلب می‏کند، برای همه می‏خواهید و اگر پیشرفتی را دنبال می‏کند، آن را برای همه آرزو می‏کند.