تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

احساس مسؤولیت نسبت به دیگران‏

نکته بعدی این مساله است که انسان‏ها باید در جامعه احساس کنند که نسبت به دیگران مسؤولیتی دارند، باید در رفتار یکدیگر به نوعی، نظارت داشته باشند. این واقعیتی است که کمابیش در جامعه‏های متمدن انسانی، با اختلاف مراتبی که در مدنیت داشته، و دارند، همواره وجود داشته است. شاید هیچ جامعه‏ای را نتوان یافت که بهره‏ای از تمدن برده باشد، اما در میان مردم آن چنین احساسی وجود نداشته باشد.
انسان باید نسبت به رفتار دیگران احساس مسؤولیت بکند، لکن مراتب چنین احساس مسؤولیتی در جوامع گوناگون، بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آن‏ها متفاوت است. از آن جاه که مصادیق کار خوب و بد در جوامع مختلف بر اساس نظام‏های ارزشی تفاوت دارد، مرتبه حساسیت مردم، نسبت به رفتار دیگران، بستگی به نوع جهان بینی و نگرش آن‏ها نسبت به انسان و جامعه انسانی دارد. این بحث مفصلی را می‏طلبد، که فهرست وار به آن اشاره می‏کنم.