تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی - تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ ‏