تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

سخن کز دل برآید آتش است آن - که می‏سوزد تو را تا پرده جان ‏

ناشر.