تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

سخن گر خیزد از اعماق جانی - به فریاد آورد جان جهانی