تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

معنای اصطلاحی امر به معروف ونهی از منکر

مفهوم امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ معنای عبارت امر به معروف به ظاهر برای ما خیلی روشن است. امر به معروف یعنی امر کردن و فرمان دادن به خوبی‏ها، و نهی از منکر یعنی نهی کردن از زشتی‏ها. اما در مسیر تحول واژه‏ها، معنای آن‏ها گاهی توسعه و گاهی تضییق داده می‏شود. در برخی موارد، استعمال. یک واژه باعث می‏شود که مفهوم آن از مقتضای اصلی خود، وسعت بیش‏تری پیدا کند. در این جا اتفاقا همین طور است. فقهاء و بزرگان وقتی پیرامون موضوع امر به معروف و نهی از منکر بحث می‏کنند، می‏گویند در کلمه امر، مفهوم علو و یا استعلا، مستتر است؛ یعنی کسی که امر می‏کند، یا باید برتری بر مامور داشته باشد، یا خود را در چنین مقامی قرار دهد و از موضوع بالا امر کند. خواهش و استدعاکردن امر نیست این که بگوید من خواهش می‏کنم این کار را بکنید امر نیست. مقتضای کلمه امر این است که باید به صورت استعلا باشد. حتی بعضی از فقها احتیاط کرده و می‏گویند وجوب امر به معروف و نهی از منکر زمانی تحقق می‏باید که، آمر عن استعلا امر کند.