تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد4
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

شان نزول:

در تفسیر مجمع البیان و تفاسیر دیگر چنین آمده است که مسلمانان و اهل کتاب هر کدام بر دیگری افتخار می کردند، اهل کتاب می گفتند پیامبر ما قبل از پیامبر شما بوده است، کتاب ما از کتاب شما سابقه دارتر است، و مسلمانان می گفتند پیامبر ما خاتم پیامبران است، و کتابش ‍ آخرین و کاملترین کتب آسمانی است، بنابراین ما بر شما امتیاز داریم.

@@تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 141@@@

و طبق روایت دیگری یهود می گفتند: ما ملت برگزیده ایم، و آتش دوزخ جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسید.

(و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة).**سوره بقره آیه 80.***

و مسلمانان می گفتند ما بهترین امتها هستیم، زیرا خداوند درباره ما گفته است.

(کنتم خیر امة اخرجت للناس)**سوره آل عمران آیه 110.***

آیه فوق نازل شد و بر این ادعاها قلم بطلان کشید، و ارزش هر کس را به اعمالش معرفی کرد.

تفسیر: