تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد4
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

الف - شرائط مجازات سارق.

قرآن در این حکم همانند سائر احکام ریشه مطلب را بیان کرده و شرح آن به سنت پیامبر واگذار شده است، آنچه از مجموع روایات اسلامی استفاده می شود این است که اجرای این حد اسلامی (بریدن دست) شرائط زیادی دارد که بدون آن اقدام به این کار جائز نیست از جمله اینکه:

1 - متاعی که سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار**دینار عبارت است از یک مثقال شرعی طلای مسکوک . مثقال شرعی معادل 18 نخود یعنی 3/4 مثقال معمولی است.*** باشد.

2 - از جای محفوظی مانند خانه و مغازه و جیبهای داخلی سرقت شود.

3 - در قحط سالی که مردم گرسنه اند و راه به جائی ندارند نباشد.

4 - سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختیار دست به این کار بزند.

5 - سرقت پدر از مال فرزند، یا سرقت شریک از مال مورد شرکت این حکم را ندارد.

6 - سرقت میوه از درختان باغ را نیز از این حکم استثناء کرده اند.

7 - کلیه مواردی که احتمال اشتباهی برای سارق در میان باشد که مال خود را به مال دیگری احتمالا اشتباه کرده است از این حکم مستثنی است.

و پاره ای از شرائط دیگر که شرح آن در کتب فقهی آمده است. اشتباه نشود منظور از ذکر شرائط بالا این نیست که سرقت تنها در صورت اجتماع این شرائط حرام است، بلکه منظور این است که اجرای حد مزبور، مخصوص اینجا است و گرنه سرقت به هر شکل به هر صورت، و به هر اندازه و هر کیفیت در اسلام حرام است.