تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد4
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

مدنی - 120 آیه

@@تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 240@@@

@@تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 241@@@