تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پاورقی

1 - Pluralism.
2 - انعام/ 112.
3 - اعراف/ 179.
4 - انفال/ 22.
5 - ابراهیم/ 8 .
6 - حجرات/ 17.
7 - نساء/ 140.
8 - زمر/ 18.
9 - اولین قانون مطبوعات در سال 1268؛ یعنى یك سال بعد از مشروطیّت، از روى قانون مطبوعات فرانسه نوشته شد. این قانون تا به حال چهار بار و در سالهاى 1321، 1334، 1358 و 1364 اصلاح شده است.
10 - مریم/ 90، 91.
11 - ر.ك: مصباح یزدى، محمد تقى؛ آموزش فلسفه، ج 1، درس سیزدهم تا نوزدهم.
12 - مریم/ 90، 91.
13 - نساء/ 171.
14 - مائده/ 73.
15 - اشاره به مراسم عشاء ربانى. ر. ك: از جمله به كتاب مقدس، عهد جدید انجیل متى، باب 26.
16 - انعام/ 153.
17 - عنكبوت/ 69.