تربیت
Tarbiat.Org

انقلاب اسلامی، برون‌رفت از عالَم غربی
اصغر طاهرزاده

انعكاس وَجه آرمانی

ای امام! ما بیش از آن‌كه به سوگ تو نشسته باشیم، در ضمیر خود یافتیم كه از رویارویی با تمنّای بزرگ خود محروم شدیم. ما درواقع خودِ حقیقی و اصلِ اصیل خود را كه تو انعكاس وَجه آرمانی آن بودی، از دست دادیم.
قبلاً بیگانه را خودْ پنداشته‌ بودیم و خود را نچشیده بودیم، و تازه داشتیم با دست‌زدن به دامان تو، خود را می‌یافتیم كه ناگهان دامن از دست ما كشیدی.
به خود آمدیم، راستی چه بود؟! چه هست؟ چه باید باشد؟