تربیت
Tarbiat.Org

انقلاب اسلامی، برون‌رفت از عالَم غربی
اصغر طاهرزاده

بازگشت به اسلام تأثیرگذار

بر عزیزان واجب است فضای قبل از انقلاب را براساس زاویه‌ی فوق خوب بشناسند وگرنه وقتی می‌گوییم انقلاب اسلامی شروع یك تمدّنی است كه به تقابل با فرهنگ مدرنیته آمده است، فكر می‌كنید ما شعار می‌دهیم. در طول تاریخ معاصر و از زمانی که فرهنگ مدرنیته فرهنگ غالب جهان شد، در هر شرایطی اسلام می‌خواست از خود دفاع كند تحت غلبه ی فرهنگ مدرنیته نمی‌توانست حقانیت خود را بنمایاند و این در صورتی است که در گذشته نه‌تنها اسلام حرف اول را می‌زد بلکه تاریخ را به حرکت آورده بود و عموماً ملت‌ها تحت تأثیر اسلام بودند.
در صورتی که بتوان از فضای سراسر نیرنگ و ظلمت فرهنگ مدرنیته خارج شد و اسلام را نمایاند، چهره‌ی اسلام آنقدر روشن و جذّاب و همه‌جانبه است كه خودش دلیل بر حقّانیت خود و ملاك ارزیابی همه‌چیز خواهد شد. مشکل اصلی به‌هم‌خوردن ملاک‌های ارزیابی است و این که بخواهیم از منظر فرهنگ بی‌ریشه و ضد قدسی مدرنیته، اسلام را ارزیابی کرده و اسلام را ذیل فکر غربی قرار داده و بررسی کنیم. مثلاً بگوییم: «بهداشت كه یكی از ارمغان‌های تمدّن جدید است، هزار و چهار صد سال پیش در اسلام بر آن تأكید شده است» وقتی به این صورت از اسلام دفاع كنیم عملاً اسلام را ذیل تمّدن مدرنیته قرار داده‌ایم و با اقرار به حقانیت فرهنگ مدرنیته می‌خواهیم حقانیتی هم برای اسلام دست و پا کنیم، غافل از این که رویکرد اسلام به عالم و آدم متفاوت است و بهداشت در آن نگاه معنی خود را دارد و به منزل و مقصد دیگری اشاره می‌کند. باید از خود پرسید چه شده است كه ما به چنین حال و روزی افتادیم كه به جای آن‌که اسلام ملاک ارزیابی حق و باطلِ همه‌چیز باشد باید در مقابل ظلمانی‌ترین فرهنگ تاریخ، از خود دفاع كند؟ و او مدعی باشد و ما متهم!