تربیت
Tarbiat.Org

خودشناسی برای خودسازی
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

یک بحث کلی و فشرده درباره خودشناسی برای خودسازی