تربیت
Tarbiat.Org

فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع‏الایام‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مقدمه‏

الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین باری الخلایق اجمعین وصلی الله علی سید الاولین و الاخرین محمد رسول الله و خاتم النبیین و علی اله الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین سیماعلی خاتمهم و قائمهم المستور عن عوالمهم العلم النور فی طخیاء الدیجور صلوة تتکرر بتکرر اللیائی و الدهور و مرور الایام و الشهور. ‏
و بعد چنین گوید: این فقیر بی‏بضاعت و متمسک باحادیث اهل بیت رسالت عباس بن محمد رضا القمی ختم الله لهما بالحسنی و العادة که این رساله ایست در اعمال ایام و لیالی دوازده مال سال بوضعی لطیف و سهل التناول در کمال یجاز و اختصار مشتمل بر جمیع آنچه در کتب مصابیح اقبال است بنحو اجمال و هم متضمن است و قایع ایام را از موالید و فیات ائمه انام و حجج الله العلام علیهم السلام و نبذی از وفیات خلفاء و امراء و سلاطین و بعض مشاهیر از شعراء و علماء از فریقین با ذکر مختصری از نوادر و آثار ایشان ذکر بعضی از وقایع و اتفاقات دیگر مانند پاره‏ای از غزوات و فتوحات غیر ذلک در کمال اتقان و احکام که بر اهل علم و اطلاع مخفی نخواهد ماند.
باید دانست که این حقیر در ذکر اشخاص بالقاب و کنی که معروف بآن بودند اکتفا نکردم، بلکه اسم اصلی هر یک از ذکر کردم تا هر کس خواسته باشد رجوع بتراجم کند بتواند. چنانچه در ذکر دعای متداوله که در زادالعماد و نحو آن میباشد که دست هم کس بآن میرسد اشاره نمیکنم که این دعا در کجا است و اگر در آنجا نباشد اشاره بمأخذ خواهم کرد تا بآنجا رجوع کند.
بدانکه در ذکر احوال گذشتگان و نقل آثار ایشان فواید بسیار و منافع بیشمار است و شبه نیست که سیر در آثار سلف باعث عبرت و آگاهی خلف و موجب زهد در دنیا و رغبت و عقبی و سبب ترک کارهای بد تحصیل نام نیک میشود و غیر اینها از فواید دیگر که مخفی نیست:
قال الله تعالی لقد کان فی قصصهم عبرة لاول الالباب، و قال امیرالمؤمنین فی وصیته لولده الحسن علیهما السلام انی و ان لم اک قد عمرت عمر من قد کان قبلی فقد نظرت فی اعمارهم و فکرت فی اخبار هم و سرت فی آثارهم حتی عدت کاحدهم بل کانی بما انتهی الی من امور هم قد عمرت مع او لهم و اخرهم، فعرفت صفو ذلک من کدره و نفعه من ضرره.‏
مرتب گردانیدم این رساله مبارکه را به دوازده باب و یک خاتمه و مقدم داشتم بر ذکر ابواب یکمقدمه و چون تأیید خالف منعام و فیض خداوند علام این رساله باتمام رسد آنرا موسوم کنم به:
فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام.