تربیت
Tarbiat.Org

تعریف و جایگاه خواص در اسلام‏
مرکز غدیر‏‏‏

تعریف خواص :

خواص به کسانی اطلاق می شود که به فرد یا مجموعه ای نزدیک بوده و بیش از سایرین منویات او را پیروی کنند و در بعضِ تعبیرات به «اصحاب سّر » نیز شناخته می شوند .
بدیهی است همه کسانی که از خواص و اصحاب سّر یک فرد هستند در درجه واحد و مرتبه یکسان نیستند بلکه دارای درجات مختلفی از قُرب می باشند .