تربیت
Tarbiat.Org

آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه

مجموعه حاضر تلاشی هر چند ناچیز پیرامون کلمه آزادی و حدود و شرائط آن در کلام و پیام نورانی بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف است.
در این پژوهش سعی بر این است تا با مطالعه دقیق فرمایشات و پیام های آن بزرگ مرد تمامی آن چه مربوط به آزادی و حواشی آن می شود مورد بررسی قرار گیرد و با حذف مواردی تکراری مجوعه ای کامل در این زمینه فراهم آید.
در این جا ذکر چند نکته ضروری است :
1 - فهرست مطالب عیناً از فرمایشات حضرت امام قدس سره الشریف است و هیچ گونه اضافه ای بر آن نشده است
2 - ترتیب فرمایشات به ترتیب زمان سخن رانی ها و پیام هاست
3 - در هر مورد سعی گردیده تا بخشی از مطلب که کاملاً بیان کننده موضوع باشد منعکس گردد
امید آن که مورد قبول حضرت حق جل و علا واقع گردد.
مصاحبه امام خمینی با تلویزیون سراسری ایتالیا تاریخ 11/9/1357