تربیت
Tarbiat.Org

غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه

مجموعه حاضر تلاشی هر چند ناچیز پیرامون مسئله « غرب زدگی » در کلام و پیام نورانی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی «قدس سرهم» است.
در این پژوهش سعی بر این است تا با مطالعه دقیق فرمایشات و پیام های آن بزرگ مرد تمامی آن چه مربوط به غربزدگی و حواشی آن می شود مورد بررسی قرار گیرد و با حذف موارد تکراری مجموعه ای کامل در این زمینه فراهم آید.
در این جا ذکر چند نکته ضروری است:
1 - فهرست مطالب عیناً برگرفته از فرمایشات حضرت امام خمینی «قدس سره» است و هیچ گونه اضافه ای بر آن نشده است
2 - از آنجا که فهرست مطالب عینا بخشی از فرمایشات حضرت امام «قدس سره» در آن متن است لذا فهرست مطالب به عینه در همان مطلب تکرار گردیده است .
3 - درست است که فهرست مطالب می بایست به صورتی کاملا موجز و خلاصه تهیه گردد لکن در این مجموعه سعی بر این است که این فهرست بتواند به تنهائی مجموعه ای مختصر و قابل بهره برداری مستقل قرار گیرد و لذا به صورت تفصیلی تدوین گردیده است .
4 - ترتیب فرمایشات به ترتیب زمان سخن رانی ها و پیام هاست
5 - در هر مورد سعی گردیده تا بخشی از مطلب که کاملاً بیان کننده موضوع باشد منعکس گردد
امید آن که مورد قبول حضرت حق جل و علا واقع گردد.