تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

عون بن عبدالله بن جعفر علیه‏السلام

(طبری) مردم از همه سوی آن‏ها را فرو گرفتند و عبدالله بن قطبه طایی به نهانی بر عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب تاخت و او را شهید کرد و در مناقب است که بیرون آمد و می‏گفت:
اءنْ تنکرونی فانا بن جعفر - شهید صدق فی الجنان ازهر ‏
یطیر فیها بجناح اخضر - کفی بهذا شرفا فی المحشر ‏
پس سه سوار و هیجده پیاده را بکشت و عبدالله بن قطبه طایی او را شهید کرد. ابوالفرج گفت: مادرش زینب عقیله(136) دختر علی بن ابی طالب علیه‏السلام و مادرش فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سلیمان بن قته در این ابیات او را خواسته است:
اندبی اءنْ بکیت عونا اخاه - لیس فیما ینوبهم بخذول ‏
فلعمری لقد اصیب ذو والقربی - فبکی علی المصاب الطویل ‏
مؤلف گوید: عبدالله بن جعفر دو پسر داشت عون نام یکی، عون اکبر و دیگری عون اصغر و یکی مادرش زینب سلام الله علیها است و دیگری جماعه (جمانه) دختر مسیب نجبه فرازی و مورخان را خلاف است در آن که با حسین علیه‏السلام کشته شد کدام است و چنان می‏نماید که مقتول در طف عون اکبر فرزند زینب سلام الله علیها است و عون اصغر در حره واقم کشته شد و او را مسرف بن عقبه ملعون بکشت و این را ابوالفرج گفته است.