تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

عبدالله بن مسلم بن عقیل علیه‏السلام

محمد بن ابی طالب گفت: اول کسی که از اهل بیت سیدالشهداء علیه‏السلام به مبارزت بیرون آمد عبدالله بن مسلم بن عقیل است و رجز میخواند:
الیوم القی مسلما و هو ابی - و فتیه بادوا علی دین النبی ‏
لیسوا بقوم عرفوا بالکذب - لکن خیار و کرام النسب ‏
پس کارزار کرد تا نود و هشت تن را در سه حمله بکشت و عمرو بن صبیح صیداوی و اسد بن مالک در شهید کردن او شریک شدند و ابوالفرج گوید: مادرش رقیه دختر علی بن ابی طالب است.
شیخ مفید و طبری گفتند: مردی از همراهان عمر سعد که او را عمرو بن صبیح می‏گفتند بر عبدالله بن مسلم تیری افکند و عبدالله دست بر پیشانی نهاد که سپر تیر شود، پس تیر دست او را سوراخ کرد و بر پیشانی بدوخت چنان که نتوانست آن را جدا کند پس مردی دیگر با نیزه آهنگ او کرد و سنان در دل او فرود برد و او را شهید کرد قدس الله روحه.
ابن اثیر گوید: مختار سوی زید بن رقاء جبانی فرستاد و این یزید گفته بود من بر جوانی تیری افکندم که دست بر پیشانی نهاده بود و این جوان عبدالله فرزند مسلم بن عقیل بود و چون من تیر افکندم گفت: بار خدایا اینان ما را اندک یافتند و خوار کردند آنان را بکش چنان که ما را بکشتند آن گاه تیری دیگر سوی آن جوان افکندم و زید می‏گفت: نزدیک او رفتم وی را یافتم در گذشته، پس آن تیر که بر شکم او زده بودم بیرون آوردم و آن تیر دیگر را بجنبانیدم تا از پیشانی او بیرون آورم اما پیکان آن در پیشانی بماند و چون اصحاب مختار آمدند تا او را دستگیر کنند تیغ به دست بیرون آمد.
ابن کامل گفت: او را با شمشیر و نیزه مزنید و لکن تیر و سنگ بر او افکنید چنان کردند از پای در آمد و زنده بود گرفتند و همچنان زنده و سوختندش.