تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل نهم

از سوانح بزرگ به روزگار قتل مسلم بن عقیل، کشتن میثم تمار و رشید هجری است. پس مقتل آنها را یاد کنیم و به مناسبت مقتل حجر بن عدی و عمرو بن الحمق را هم بیاوریم رضوان الله علیهم اجمعین.