تربیت
Tarbiat.Org

منازل الآخرة (حکایات و روایات مرگ و عالم پس از مرگ)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل دوم: قبر

یکی از منازل هولناک سفر آخرت، قبر است که در هر روز می‏گوید: أنا بیت الغربة، أنا بیت الوحشة، أنا بیت الدود (یعنی) منم خانه غربت، منم خانه وحشت، منم خانه کِرم.